Algemene verkoopsvoorwaarden voor producten en diensten

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Al onze aanbiedingen, als dienstverlener, worden gedaan tegen het tarief dat geldt op de datum van het aanbod. De klant stemt ermee in deze algemene voorwaarden te aanvaarden, maar doet afstand van het recht om zich te beroepen op zijn eigen mogelijke voorwaarden. Een afwijking of aanvullende clausule zal voor ons alleen bindend zijn na schriftelijke bevestiging van onze kant en alleen voor de naar behoren overeengekomen overeenkomst. Anders blijven de huidige voorwaarden van toepassing.
Elke opdracht voor materiaal en/of ongeschreven werk wordt bevestigd door te verzenden
een ontvangstbevestiging. Elke schriftelijke of gefaxte bestelling van de klant zal deze onherroepelijk binden.

Artikel 2: SPECIFIEKE ONTWIKKELINGEN

Elke specifieke ontwikkeling, zonder voorafgaand verzoek om een offerte, zal worden uitgevoerd in de controle, inclusief correcties en verbeteringen, op de arbeidsomstandigheden die in elk aanbod zijn opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vooraf, wordt de prijs vastgesteld op 65 euro exclusief belasting per uur.
De klant is verplicht de noodzakelijke tests te verifiëren en uit te voeren om te garanderen dat de apparatuur en/of de uitgevoerde service binnen 15 werkdagen na ontvangst in overeenstemming zijn. Bij afwezigheid van protest en/of schriftelijke opmerkingen binnen deze termijn wordt het pakket geacht definitief te zijn aanvaard.
De specifieke en/of exclusieve ontwikkelingen die we maken zullen ons intellectueel eigendom blijven. Het is de klant verboden om enige ontwikkeling over te dragen, te kopiëren en door te verkopen. Evenzo verbindt zij zich ertoe de specifieke ontwikkeling niet aan een derde te communiceren en verbindt zich ertoe de aanbieder hiervan op de hoogte te stellen, op straffe van compensatie tot aan de kosten van de ontwikkeling.
Indien anderszins schriftelijk tussen de partijen is bepaald, zal de specifieke ontwikkeling “in de huidige staat” worden geleverd in overeenstemming met de specificaties in de Inkooporder, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard of omvang dan ook.
De Serviceverlener zal de klant geen enkele garantie geven, expliciet of impliciet, met betrekking tot:

 • Ondeugdelijk gebruik, gebrek aan onderhoud of fouten in het gebruik van het door de klant geleverde materiaal;
 • De toereikendheid van het materiaal met de verwachtingen en behoeften van de klant, tenzij niet wordt voldaan aan de door de klant opgelegde raming of specificaties;
 • De voordelen, al dan niet financieel, daadwerkelijk of verwacht, positief of niet, die voortvloeien uit of waarschijnlijk zullen voortvloeien uit het gebruik van het werk en/of de specifieke assemblage die door de klant is besteld.

Artikel 3: LEVERING

De in onze aanbiedingen vermelde levertijden zijn louter indicatief in geval van wijzigingen van de bestelling door de klant. Geen annulering van de bestelling of compensatie kan worden gevraagd in geval van overschrijding van de termijn.

In geval van staking, materiaaltekort of mogelijke vertraging van onderaannemer zullen wij de klant binnen 5 werkdagen op de hoogte stellen van de kennis van de onmogelijkheid om de werkzaamheden binnen de gegeven tijd uit te voeren, om zo snel een oplossing te vinden in onderlinge overeenstemming.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een van de bovengenoemde gevallen van overmacht of andere omstandigheden waarover wij geen controle hebben.

Goederen, zelfs "gratis" verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van het vervoer voor rekening van de geadresseerde. De klant draagt het risico van verlies of vernietiging vanaf het moment van levering. Een overeenkomst wordt gesloten onder de voorwaarde dat de klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst solvabel is en blijft, kunnen wij te allen tijde van de klant eisen dat hij voldoende zekerheid biedt om de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te garanderen; Indien de klant niet in staat is de vereiste zekerheid te stellen, hebben wij het recht om een latere levering op te schorten en te beschouwen als een (al dan niet gedeeltelijk uitgevoerde) overeenkomst automatisch wordt beëindigd, onverminderd het recht om bijkomende schade te vorderen.

ARTIKEL 4: VORDERINGEN EN GARANTIES

Alle klachten betreffende niet-conformiteit van montage, of schijnbare gebreken van bestellingen en/of geleverde zaken zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen vijf dagen na ontvangst en vóór gebruik per aangetekende brief aan ons zijn gericht. Bestellingen en/of gebrekkige goederen moeten, op straffe van nietigheid, en na onze voorafgaande toestemming, binnen dezelfde periode aan ons worden geretourneerd. Als een claim gegrond is, kunnen we de onderdelen en/of orders die defect blijken te zijn op onze kosten vervangen, wijzigen of repareren, mits ze van de garantie profiteren.

De klant erkent bovendien dat SEDRI SA niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor:

 • Directe schade veroorzaakt door de apparatuur.
 • Indirecte schade zoals met name verlies van inkomsten, hogere overheadkosten, verstoring van de planning, winstderving, verlies van klanten, verwachte besparingen, persoonlijk letsel of andere schade, tijdverlies om werk uit te voeren of apparatuur te vervangen.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID

Met uitzondering van onrechtmatige of grove nalatigheid van zijn kant kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld jegens de klant voor enige fout en voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien, en de klant ziet af van elke claim, inclusief eventuele garantieclaims, in een van de volgende gevallen:


 • Wijzigingen aan het product en/of montage door een derde partij anders dan wij of tussenbeide komen op ons verzoek; * Wijzigingen of toevoegingen, materiaal, aan apparatuur die van invloed zijn op de goede werking van het product en/of de assemblage;
 • Verlies van zakelijke kansen of inkomsten in verband met de werking of het gebrek aan bedrijfsvoering, of het gebruik of het gebrek aan gebruik van het product l en/of specifieke assemblage;
In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de klant bij de uitvoering van de bestelling heeft betaald.

Artikel 6: BETALING

Tenzij anders bepaald, worden bestellingen uitgevoerd tegen terugbetaling en moeten facturen netto contant worden betaald. Onze ontwerpen of ontvangstbewijzen doen geen afbreuk aan deze clausule. De goederen blijven ons eigendom tot de totale betaling van de rekeningen in hoofdsom, rente en kosten.
De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening met welke claim dan ook.
Het niet volledig of gedeeltelijk betalen op de vervaldag van een factuur of wisselbrief zal resulteren in de onmiddellijke aansprakelijkheid van alle andere vorderingen, inclusief nog niet opeisbare schuldvorderingen, naast de volgende sancties:


 • Alle verschuldigde bedragen zullen automatisch een maandelijkse rente van 1% genereren;
 • EEN strafbeding vastgesteld op 20% van de totale prijs van het geaccepteerde aanbod is verschuldigd door de klant met een minimum van 200€
 • Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, alle afwijkende en aanvullende voorwaarden die ten behoeve van de cliënt zijn overeengekomen, zoals bijvoorbeeld betreffende kortingen en betalingsvoorwaarden, als nietig te beschouwen; ze zijn geaccepteerd voor een bepaalde bestelling of voor alle bestellingen binnen een bepaalde of onbepaalde periode.
 • zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst beschouw de overeenkomst(en) als geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 • partijen komen overeen dat iedere vooruitbetaling door de klant de functie van ontslagmiddel zal hebben, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Prijs en examen 6. Onze prijzen, zoals aangegeven in onze aanbiedingen, hetzij in eenheidsprijzen,
of in vaste prijzen, zijn bepaald op basis van koersen, wisselkoersen
van kracht op de datum van voorbereiding van de
het aanbod. Ze kunnen altijd door onze samenleving en zelfs worden herzien zonder akkoord
de klant, als de marktprijzen of de parameters van hun berekening in de staan
op het moment van facturatie zijn deze met minstens 5% gestegen. De herziening is gebaseerd op de
Formule p = P (a.s / S + b.i / i + c).

ARTIKEL 7: CONTRACTBESLUIT

Indien de cliënt een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij failliet wordt verklaard, in faillissement wordt verklaard of in collectieve schuldenregeling wordt verwikkeld, indien hij om een gerechtelijke of minnelijke reorganisatie verzoekt, indien hij om betalingstermijnen verzoekt; indien hij zijn bezittingen liquideert of zijn bezittingen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behouden wij ons het recht voor om, door het feit van één van de bovengenoemde gebeurtenissen, als bepaald door het recht van de cliënt, een gedeeltelijk of niet uitgevoerde verkoop- of dienstenovereenkomst te overwegen.
In elk geval waarin een verkoopovereenkomst door ons als beëindigd wordt beschouwd door toepassing van deze algemene voorwaarden, zal de beslissing plaatsvinden op de datum van verzending van een aangetekende brief aan de klant. Wij hebben het recht om de retourzending van reeds geleverde maar niet betaalde orders en/of goederen te eisen. De klant zal ook een forfaitaire vergoeding moeten betalen gelijk aan 20% van het factuurbedrag als compensatie voor ons tekort en onze kosten, onverminderd ons recht om een hogere schade te dragen die in rekening wordt gebracht.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De opdracht is onderworpen aan het Belgisch recht en de partijen kiezen de procedure in het Frans.
Alleen de rechtbanken van het District Waals-Brabant zijn bevoegd in geval van geschillen, geschillen of rechtsvorderingen.